Content pfp
Content
@
0 reply
0 recast
0 reaction

baseball today pfp
baseball today
@shinijini
오늘은 오타니의 깔끔한 12호홈런 진짜 이렇게 깔끔하게 치고싶네요. 굿 데이 https://www.facebook.com/share/v/p6CLPciPRtYo6pxH/?mibextid=qi2Omg
17 replies
4 recasts
15 reactions

Tuyết Baby pfp
Tuyết Baby
@kimtuyet
오늘 오타니 매우 ấn tượng với cú đánh home run thứ 12 của anh ấy. Thật sự tuyệt vời!
0 reply
0 recast
1 reaction

📄 Happy Life 🍖🎭 pfp
📄 Happy Life 🍖🎭
@jiwoodad
굿데이~
0 reply
0 recast
1 reaction

(주)무한반사 🍖💎🍗 pfp
(주)무한반사 🍖💎🍗
@terapera777
좋네요
0 reply
0 recast
1 reaction

Wora888 🎩🍖🚀  pfp
Wora888 🎩🍖🚀
@wora888
멋지다~
0 reply
0 recast
1 reaction

bsw0125 pfp
bsw0125
@bsw0125
오타니는 미쳤음..
0 reply
0 recast
1 reaction

dive_to_blue🎩🍔🫰🏻🥃 pfp
dive_to_blue🎩🍔🫰🏻🥃
@danekang
굿
0 reply
0 recast
1 reaction

marcokim2 pfp
marcokim2
@whitegoats
좋은 저녁시간 보내요
0 reply
0 recast
1 reaction

sangwon🎩🍖🎭 pfp
sangwon🎩🍖🎭
@gogo9123
굿밤 ㅎ
0 reply
0 recast
1 reaction

디귿 pfp
디귿
@cutehini
오탄희
0 reply
0 recast
1 reaction

Jmin 📄🎩🎭 pfp
Jmin 📄🎩🎭
@swimnyang
야구 좋아하시는구나
0 reply
0 recast
1 reaction

daoman pfp
daoman
@daoman
진성 야구팬이시군요.ㅎㅎ
0 reply
0 recast
1 reaction

fun-meme pfp
fun-meme
@funnymeme
멋지네요 오타니
0 reply
0 recast
1 reaction

식집사 지낭미🌱 pfp
식집사 지낭미🌱
@jinangmi
홈런 좋네요 굿 👍🏻
0 reply
0 recast
1 reaction

Loopy pfp
Loopy
@loopy
ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ3
0 reply
0 recast
1 reaction

Black Yogurt 🎩🌈 pfp
Black Yogurt 🎩🌈
@grapes
굿데이
0 reply
0 recast
1 reaction

youngmin pfp
youngmin
@youngmin
호오오오옴 런 !
0 reply
0 recast
1 reaction

double-a.degen.eth pfp
double-a.degen.eth
@double-a
곧 칠수 있을꺼에요 화이팅 $FCKN
0 reply
0 recast
1 reaction