Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
Zksync update: Anh em đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp với một gitcoin 20 điểm chưa? Chăm chăm mà update không lại tụt điểm đó 🤣 Đang lag anh em từ từ rồi vào nhen: https://guild.xyz/zksync-era
0 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
liệu nịt ko ae?
0 reply
0 recast
0 reaction

Byakko pfp
Byakko
@byakko
Hên xui á 69 $DEGEN
0 reply
0 recast
0 reaction