myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
alt layer nổ rồi, con strk thì bao giờ đây, xl rồi thì hành động thôi ô nội của t ơi?
5 replies
0 recast
4 reactions

Thuan Doan pfp
Thuan Doan
@thichdudinh
Cũng mong chờ kèo strk lắm
1 reply
0 recast
1 reaction

Trần Văn Nam pfp
Trần Văn Nam
@tvnam6868
tôi dc mỗi ví , ko biết có cháo ăn không? b làm nhiều ko .
0 reply
0 recast
1 reaction

holahap pfp
holahap
@holaholahap
chắc sắp thôi , đến ngày hái quả đến nơi rồi
0 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
được 2 ví, coin như được bát phở ấm bụng
0 reply
0 recast
1 reaction

bamboovn.org pfp
bamboovn.org
@bamboovn
con làm khả dễ , coi cũng dc chút cháo loãng cầm hơi
0 reply
0 recast
1 reaction