myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
DYM Staking update Anh em có stake DYM thì vào vote nhé! Ai stake mà không vote khéo sau này bị loại khỏi các đợt airdrop dành cho stake DYM nếu có 🤣 (nhìn Optimism hold nhưng yêu cầu phải tham gia bao nhiêu đợt vote
1 reply
0 recast
1 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
https://portal.dymension.xyz/dymension/governance
0 reply
0 recast
1 reaction