myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
List sàn 25$ sau đó về 1.8$ Pump lên 9$, nhiều con list dạo này chart ác thật 😂😂 Khác gì ZETA đâu =)) Anh em được 12.5 MAVIA bán chưa? 😁
0 reply
0 recast
0 reaction