Lê Trung Tín pfp

Lê Trung Tín

@tinkotoi

360 Following
486 Followers


Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
TAKE $MOON
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Cày gomble ae ơi
1 reply
0 recast
2 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Miss the grand Ho Tram
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Claim $APE
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
GM ae ơi
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Enjoy
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Day 2 in the grand Ho Tram
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
The grand Ho Tram
0 reply
0 recast
2 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Thị trường tài chính phi tập trung thật khốc liệt mình thua bài xong nói trôn Việt Nam để xin lại tiền thì bị ăn bợp tay🥲
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Top Blockchains by Number of Transactions in last 7 days Let’s compare the top blockchains by number of transactions registered on-chain and average daily active addresses in last 7 days, according to Artemis.xyz, in order to evaluate their current adoption and performance. Top 7 ICO socials: Telegram | Chat | X
0 reply
0 recast
2 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
$BANANA
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
lets $BASH
0 reply
1 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Cho tui hỏi cái điều kiện cuối làm sao vậy mn🥲
0 reply
0 recast
1 reaction

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
GM ae ơi
0 reply
0 recast
2 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
0 reply
0 recast
3 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
Ước🥲
2 replies
0 recast
5 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
if you’re here,you’re based and early
0 reply
0 recast
4 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
https://farcaster.manifold.xyz/frame/39819504 1.Follow 2.Like 3.Recast 4.Mint NFT free 5.cmt 100-1000 $DEGEN
0 reply
0 recast
2 reactions

Lê Trung Tín pfp
Lê Trung Tín
@tinkotoi
https://farcaster.manifold.xyz/frame/36055280 Recast
0 reply
0 recast
3 reactions