Content pfp
Content
@
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
Farmers Will be able to claim their $MEME token in 7 days time, here is what to do so you will be able to claim your token. Go to any exchange & buy at least 70 $MEME token & send it to the wallet you linked while farming, they will consider you as a bot if your not holding any $meme Token. https://memecoin.org/farming
2 replies
0 recast
2 reactions

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
kèo này phí khá chát , nếu air dưới 100u thì cùi bắp quá
0 reply
0 recast
0 reaction

holahap pfp
holahap
@holaholahap
vụ này căng ghê , không biết đủ tiền claim không, lại nỏ thì hỏng
0 reply
0 recast
0 reaction

Trần Văn Nam pfp
Trần Văn Nam
@tvnam6868
good airdrop
0 reply
0 recast
0 reaction

bamboovn.org pfp
bamboovn.org
@bamboovn
quảng cáo rầm rộ mà làm ăn chậm chạp quá. đúng là meme
0 reply
0 recast
0 reaction

Manboro pfp
Manboro
@lucius
Chéo nhé bạn
0 reply
0 recast
0 reaction