myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
🔥 Dmail có mặt trên OKX Jumpstart của OKX 🎉 Phân bổ tokenomics của DMAIL: Total supply: 200,000,000 trong đó: - Jumpstart: 3.00% - Airdrop: 6.00% - Team & Advisors: 15.00% - Foundation: 15.00% - Investor: 17.00% - Community: 38.00% - Grants: 6.00% Anh em nào đang hold OKB nhớ tham gia nhé!
1 reply
0 recast
2 reactions

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
đã có điều kiện nhận air , khả năng nit cao.
0 reply
0 recast
0 reaction