myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
🔥 Claim meme $ENJOY dành cho users của Zora và Farcaster  👉 Anh em vào link dán ví check và claim: https://www.enjoy.tech/ Contract: 0xa6B280B42CB0b7c4a4F789eC6cCC3a7609A1Bc39 👉 Swap tại: https://swap.zora.energy/#/swap 1 ví đâu đó hơn 100$
0 reply
0 recast
0 reaction