myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
Khả năng cao là zkSync sẽ kết hợp các tiêu chí của Optimism và Arbitrum Sẽ không có tiêu loại thẳng tay như Sờ tắc nẹt (tất nhiên là chắc chắn có đánh Sybil) 😂 Và chưa snapshot 🤣 cứ làm đi nhưng kiểu duy trì active thôi 🤧
0 reply
0 recast
0 reaction