Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)

@monkmatto

89 Following
130 Followers


Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
nice!
0 reply
0 recast
0 reaction

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
Single NFT that the artist can continually add paintings to, the contract automatically cycles the art in to change hourly (licensed MIT). Each NFT mints at .0001 eth ($0.38). More info and mint at poisonfemme.com
0 reply
0 recast
0 reaction

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
Happy Onchain Summer! Announcing my 1st collab, GMers! I coded a custom erc1155 contract that rotates art hourly & helped a new artist get onchain with fun art! Deployed on @base & inspired by Mfers, CC0 art is hand painted with coffee. Open mint & 36k tokens airdropped to Mfers & BLONKS! Ty @jessepollak and @base!
2 replies
0 recast
1 reaction

Kaloh  pfp
Kaloh
@kaloh
Just shared a thread on 'Composable Trait Tokens' by @intrinsicdotart and 3 gen art collections powered by these new tokens - @onlygenerated @heeey @monkmatto Thoughts? https://x.com/Kaloh_nft/status/1790378805996953652
0 reply
5 recasts
34 reactions

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
Actually hon, you got it backwards: you went underboard. Each of these cost less than a burrito from chipotle. Tack Line Torn by @onlygenerated on @intrinsicdotart.
0 reply
0 recast
5 reactions

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
tfw you see a ton of notis and you check but it was just you minting like a beast
0 reply
0 recast
0 reaction

Kaloh  pfp
Kaloh
@kaloh
If you thought generative-coded art had hit its plateau of innovation, you were wrong. Discover @intrinsicdotart and their Composable Trait Tokens, a new system to mint and reuse gen art traits Featuring works by @onlygenerated @heeey @monkmatto https://paragraph.xyz/@kaloh/intrinsicart-composable-trait-tokens
10 replies
11 recasts
74 reactions

intrinsic.art pfp
intrinsic.art
@intrinsicdotart
Some great "Dawn Whisper" palettes have been minted!
0 reply
1 recast
4 reactions

Kaloh  pfp
Kaloh
@kaloh
There is a new generative art platform in town. @intrinsicdotart is introducing a novel concept called โ€˜composable trait tokensโ€™ More details on todayโ€™s newsletter. Tack Line Torn by @onlygenerated is about to be released, details below ๐Ÿ‘‡
4 replies
7 recasts
30 reactions

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
YES
0 reply
0 recast
1 reaction

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
Used my AL to mint Tack Line Torn #3! It was a really hard choice but I think this is just SO NICE for my first mint. Public sale starts in about 15 minutes! (1pm Eastern). https://intrinsic.art/project/2/mint
0 reply
0 recast
1 reaction

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
whoa, don't tell me this is from One Ring...
0 reply
0 recast
0 reaction

Phil Smith pfp
Phil Smith
@onlygenerated
Good afternoon.
0 reply
1 recast
5 reactions

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
Tack Line Torn by @onlygenerated goes live tomorrow on @intrinsicdotart, and I spent a little time this GM exploring the algo. I really love a few traits and might hit 'em hard tomorrow. Here's 4 nice outputs w/ various traits. BTW, ignore the moirรฉ, see the code run live!
0 reply
1 recast
3 reactions

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
I can't wait to mint some of these! I really dig the artwork that combine straight lines and curves, and I think I'll focus on choosing traits and seed that create that result.
0 reply
0 recast
4 reactions

Phil Smith pfp
Phil Smith
@onlygenerated
Just minted this banger from @monkmatto for 0 ETH on @intrinsicdotart.
1 reply
2 recasts
4 reactions

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
Pour one out for Metta 9.. A collector reclaimed the traits from 9, burning it in the process, and reminted them with a new hash into Metta 93! The new token's artwork is more subtle with lovely pastels ๐Ÿ’œ Service charge? None. Deadline? None. Limits? None. Gas? Pennies! (ty @base) Metta on @intrinsicdotart ๐Ÿฅ‚
0 reply
0 recast
3 reactions

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
i'm still in it for the art hbu?
0 reply
0 recast
1 reaction

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
@intrinsicdotart just launched a new and unique gen art minting platform this past week! It's summer already!
0 reply
0 recast
0 reaction

Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai ๐Ÿ™ (he/him)
@monkmatto
Metta 92 ๐Ÿ’œ
0 reply
0 recast
3 reactions