Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)

@monkmatto

90 Following
125 Followers


Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Actually hon, you got it backwards: you went underboard. Each of these cost less than a burrito from chipotle. Tack Line Torn by @onlygenerated on @intrinsicdotart.
0 reply
0 recast
5 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
tfw you see a ton of notis and you check but it was just you minting like a beast
0 reply
0 recast
0 reaction

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Used my AL to mint Tack Line Torn #3! It was a really hard choice but I think this is just SO NICE for my first mint. Public sale starts in about 15 minutes! (1pm Eastern). https://intrinsic.art/project/2/mint
0 reply
0 recast
1 reaction

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Tack Line Torn by @onlygenerated goes live tomorrow on @intrinsicdotart, and I spent a little time this GM exploring the algo. I really love a few traits and might hit 'em hard tomorrow. Here's 4 nice outputs w/ various traits. BTW, ignore the moirΓ©, see the code run live!
0 reply
1 recast
3 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
I can't wait to mint some of these! I really dig the artwork that combine straight lines and curves, and I think I'll focus on choosing traits and seed that create that result.
0 reply
0 recast
4 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Pour one out for Metta 9.. A collector reclaimed the traits from 9, burning it in the process, and reminted them with a new hash into Metta 93! The new token's artwork is more subtle with lovely pastels πŸ’œ Service charge? None. Deadline? None. Limits? None. Gas? Pennies! (ty @base) Metta on @intrinsicdotart πŸ₯‚
0 reply
0 recast
3 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
i'm still in it for the art hbu?
0 reply
0 recast
1 reaction

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Metta 92 πŸ’œ
0 reply
0 recast
3 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
90 tokens sold already! A few traits are sold out too! 256 total artworks possible, 0.01E to mint!
0 reply
0 recast
4 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Genesis drop on a first-of-its-kind platform is today! 1pm Eastern, 256 mints, short and small DA from .05E to .01E per artwork, on @base, at intrinsic.art It's going to be exciting!
0 reply
0 recast
3 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Can every artwork be a meditation? Totally
0 reply
1 recast
3 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Unique to intrinsic.art, every trait in a project is a separately ownable item. I wanted each trait in Metta to feel important and valuable, so I chose to combine a few aesthetic traits that are binary in nature into a single category, Mode.
0 reply
1 recast
4 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
For Cell Dynamic, I considered how tight-knit a community might be, how there could be areas of mixing, or alternatively areas of separation implying privacy. In this example, there are areas of emptiness between the cells, but in other trait combinations, the style may differ.
0 reply
0 recast
2 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
I'm biased but this is a based AF interview about my artistic journey and my latest project which.....I'm biased but is based AF on a based AF platform. Give it a read! (Please 😁)
3 replies
1 recast
7 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
πŸ™ @onlygenerated is such a fantastic interviewer, and it was such a joy to share aspects of my new project, creative process, views on Buddhism x Generative art, and ...stubbornness, haha! If you have a few minutes, give it a read! It's really good, trust me bro πŸ˜‚
0 reply
0 recast
3 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
I'm biased but this is such a good interview!
0 reply
0 recast
4 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
The idea behind the Tri-X color mode is simple: values/preferences. Like in the zone system in photography, the notion of assigning values/preferences to things can be subjective. But there's still cohesion within the whole, and a richer experience comes from the unity of these differences.
0 reply
0 recast
6 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Synchronized color mode explores the idea that no matter how different a community might appear to be, there's always something that connects them and holds them close together. Over time the hues shift (by default), signifying mutual evolution, growth, and progression.
0 reply
0 recast
2 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
Agree to Disagree color mode explores the idea of how a group might be divided on issues, politics, etc, but still together create a community side by side. Watching a pair of hues dance and shift over time is watching a community on fast forward change with the times.
0 reply
0 recast
4 reactions

Matto - Shinkai πŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai πŸ™ (he/him)
@monkmatto
I'm all for vacations but I got work to do right now.
0 reply
0 recast
0 reaction