Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)

@monkmatto

56 Following
16 Followers


Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
#BLONKS
0 reply
0 recast
1 reaction

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
I stealth upgraded a token collection of mine, BLONKS, with new shapeshifter abilities. BLONKS minted out a year ago today, is 100% EVM rendered, generative, ownership dynamic, CC0, and organic non-influencooor-gmo. Preview functions are built into the contract, and convenient from the project site: BLONKS.xyz šŸ„³
0 reply
1 recast
1 reaction

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
GM
0 reply
0 recast
1 reaction

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
GM After a tour of alllllll the social apps (ok tbh didn't try truth social) Warpcast feels coziest.
0 reply
0 recast
0 reaction

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
Scratch is live and minting on plottables.io! 24/64 minted already, here's token 1, which has Copper, Dark, AND FOCUS traits! šŸ”„
0 reply
0 recast
0 reaction

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
Tell me all about purple dao!
1 reply
1 recast
1 reaction

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
Happy Pride Month! Not sure if the rainbow pfp gave it away, but... Let's say I celebrate pride month, haha
0 reply
0 recast
0 reaction

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
I'm not exactly sure the etiquette here but I'm thrilled to announce 'Scratch,' my latest Zen-inspired generative art project that launches this Friday at 1m EDT at plottables.io/project/21 64 live generated, on-chain Eth, plottable and CNC machinable tokens. Inspiration and info.: https://matto.xyz/project/scratch/
0 reply
0 recast
2 reactions

Matto - Shinkai šŸ™ (he/him) pfp
Matto - Shinkai šŸ™ (he/him)
@monkmatto
Hello Farcaster, thanks for having me!
0 reply
0 recast
3 reactions