Cô Giáo Thảo 🎩 pfp

Cô Giáo Thảo 🎩

@foodielove

984 Following
1722 Followers


Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
Chào buổi sáng mọi người theo thói quen 😂😂😂😂😂
25 replies
0 recast
4 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
Hôm nay mọi người vắng vẻ ghê 😂😂😂😂😂
3 replies
1 recast
43 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
công việc xong rồi nghỉ ngơi thôi các em
4 replies
1 recast
5 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
mọi người ghé chơi với cô nè ở đây mát mẻ lắm🥰🥰🥰🥰 👊 50 - 100 https://zora.co/collect/zora:0x6fb013a549081577cd1883bbddda4132aef1030f/53
4 replies
0 recast
3 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
나는 자러 갈거야. 나중에 다시 올게요. 메시지를 남겨주세요. 💤💤💤💤
1 reply
2 recasts
1 reaction

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
오늘 오후에는 식사하기가 너무 귀찮으니, 배고픔을 달래기 위해 이 요리를 먹자.
2 replies
0 recast
2 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
당신의 모든 노력은 보상받을 것입니다. 시도하지 않으면 아무것도 잃지 않을 것입니다.
1 reply
0 recast
2 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
Hôm nay đi xem phim cùng với cô nhá ------ 🎬 🍿 슬프면 나랑 같이 영화 보러 가세요.
4 replies
1 recast
5 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
이 카페가 마음에 드시나요? 함께 방문할 수 있도록 주소를 보내드리겠습니다.
5 replies
2 recasts
5 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
오늘 여기서 만나서 헤어졌으니 오늘은 선물을 드릴게요. 🥰🥰🥰😍😍😍
0 reply
2 recasts
1 reaction

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
nạp năng lượng có động lực cày cuốc cả ngày nè
3 replies
0 recast
1 reaction

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
Chào buổi sáng. ngày hôm nay chúng ta cảy 100 % hết công lực nha😘
2 replies
1 recast
2 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
모두가 잘 자고 금을 돌려받는 꿈을 꾸었습니다. 그게 실현되길 바라요 하하 😪😴💤💤
13 replies
1 recast
27 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
Tự nhiên nghĩ đến việc chúng ta sắp xa nhau lại buồn ghế á kk
2 replies
0 recast
14 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
이제 기분이 매우 나빠졌습니다. 말해봐, 난 네가 정말 필요해 🥹🥹🥹🥹🥹🥹
3 replies
1 recast
8 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
아기를 안고 함께 놀아주세요. 난 너무 슬퍼.
5 replies
1 recast
5 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
Chờ cô ăn xong cô qua nhà các bé luôn nha😋🍕🍜
5 replies
1 recast
3 reactions

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
당신의 사랑은 아직 끝나지 않았나요? 😍😍
2 replies
0 recast
1 reaction

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
Hôm nay cô được nghỉ ngơi sớm nè hehe. đi chơi với cô hoy
0 reply
0 recast
0 reaction

Cô Giáo Thảo 🎩 pfp
Cô Giáo Thảo 🎩
@foodielove
My new room has just been designed 👊👊👊👊👊 50 - 100
4 replies
0 recast
3 reactions