degetoshi 🎩🟣-´ pfp

degetoshi 🎩🟣-´

@degetoshi

1491 Following
1518 Followers


degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
still winning
9 replies
0 recast
12 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
GM! KEEP WINNING!
5 replies
1 recast
11 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
gm
9 replies
0 recast
14 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
mint this
1 reply
1 recast
2 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
Minted, and burned. It’s a winning soup.
5 replies
1 recast
4 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
gm are you /winning degen mfers?
6 replies
0 recast
9 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
nice hair style mfer!
1 reply
0 recast
8 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
minted
0 reply
0 recast
3 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
mfers got new winning art generator
1 reply
1 recast
3 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
winning☝🏼
0 reply
0 recast
5 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
gm! this is /winning
5 replies
3 recasts
14 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
dont worry i'll drop more, keep replying me https://opensea.io/collection/degefer-plus
10 replies
1 recast
12 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
and apple vr, $winning☝️ /degefers
2 replies
0 recast
9 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
grind https://playground.degefer.wtf/api/textRemix
6 replies
5 recasts
18 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
gm winning degen mfers y'll come or not https://opensea.io/collection/degefers
2 replies
0 recast
10 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
gn degen mfers who dis πŸ’€
2 replies
1 recast
4 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
we degen mfers(degefers) got a website, it’s big winning ☝🏼
2 replies
1 recast
8 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
gm degen mfers
12 replies
3 recasts
28 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
they told me build a shitcoin on base, am i doing right? /winning
1 reply
2 recasts
10 reactions

degetoshi 🎩🟣-´ pfp
degetoshi 🎩🟣-´
@degetoshi
JUST BUILD IT, JUST WINNING
0 reply
1 recast
9 reactions