Danny Dang pfp

Danny Dang

@daniviecmi

1165 Following
1067 Followers


Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Làm task cày air dự án và chain luôn gần như k mất gì
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Ae ai theo kèo này thì connect thêm tài khoản X nữa nha, đã snapshot xong hết rồi đầu tháng 8 tge Link: https://airdrop.liquidswap.com/?ref=01J1XZREZG2FGCNF6BH8WK4VST
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Cuối tuần vui vẻ nha các thầy 😎
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Nomi chéo ae ơi 🙏🏻 https://www.build.top/nominate/0xc960517deE7a3FC8b1F28481fd82756023D3470D
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Ai rảnh tt base thì mint giúp mình 1 phát với nhé https://wallet.coinbase.com/nft/mint/eip155:8453:erc721:0xac8CdF4D8fCa9552307C156dB1b96e5B5Cc251cB
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Dự án L1 tiềm năng chiến có nhiều quest testnet dễ và tương tác mạnh để mint Renaissance Star badge Link: https://renaissance.artela.network/vision?R=LNaDzf
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Chuỗi 5 nhiệm vụ Uniswap Extension trên Layer3 dễ làm kiếm exo và cube mấy ngày cuối luôn: Link: https://app.layer3.xyz/quests?ref=daniviecmi.eth
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Con Mint blockchain ra chuỗi nhiệm vụ mới Mint Expedition Gồm 3 khu vực: - Hoàn thành nhiệm vụ để kiếm điểm MP - Mint Expedition NFTs Zone: Hoàn thành các nhiệm vụ để nhận Mint Expedition NFTs độc quyền. - Referral Zone: giới thiệu với bạn bè về Mint Expedition để kiếm thêm 10% số Airdrop trong khu vực này từ người được mời. - Mint Expedition Season 1: Explorer’s Base bắt đầu từ 15/07. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận MP và Mint Expedition NFTs. - Tất cả MP và Mint Expedition NFTs kiếm được trong hành trình này sẽ được quy đổi sang token $MINT khi dự án TGE. Link: https://www.mintchain.io/airdrop?inviteCode=KMDJSE1F
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
- Scroll Canvas - Build Your Onchain Story Link mint https://scroll.io/canvas/invite/RKWHG - Submit Code: RKWHG(giảm 50% fee) - Enter Your username - Click "Mint My Canvas" (Fee $2.02) - Mint all Eligible Badges
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Làm 1 được 2 lỗ 1 chút fee thôi nó back lại 0.00069 WETH
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Have nice weekend anh em 👋🏻
0 reply
0 recast
1 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Chuỗi nhiệm vụ bào chính chủ của Base, làm task và mint kiếm point cho ae nào có đam mê ^^ Link: https://wallet.coinbase.com/ocs/share/summerpass?referral_id=7edd2727-445b-44ee-94e4-38d995e4e984
0 reply
0 recast
1 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Gm have a good day anh em 💸💸💸
0 reply
0 recast
1 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Nghe nói con hàng này dc được OTC giá 0.5u anh em check thử xem 🔥 Link: https://t.me/dogshouse_bot/join?startapp=ubOI70MES_y4-sGx6Tkx1A
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Con layer3 này có nhiều task ẩn ae chỉ cần next là được rồi nhận xp, anh em vào ròilw mình chiến đi nãy mới chiến tầm hơn 20 cái kiếm thêm xp cuối tháng nó snapshot phase 2 rồi Link: https://app.layer3.xyz/daniviecmi.eth?usernameOrAddress=daniviecmi.eth
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Sắp đến ngày hái quả rồi ráng thêm chút anh em ơi, claim xp con hàng @DeBankDeFi Link: https://debank.com/claim?r=94016
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Have a nice weekend ae ơi, tuần mới hết nấc nha 🔥🔥🔥
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Airdrop CRAPPY https://warpcast.com/1103/0xc5e6f3a9
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Cuối tuần có kèo gì không anh em ơi 👋🏻
0 reply
0 recast
0 reaction

Danny Dang pfp
Danny Dang
@daniviecmi
Mint con hàng được chính chủ Base share, fee 0.3u https://moshi.cam/pics/0x2f02e921376c8612afe6583c278c351ce9feee80/0
0 reply
0 recast
1 reaction